Договорът за посредничество с Вас ограничава ли моето право да търся други посредници за същата услуга?

Препоръчваме Ви да сключите договор с нас, ако не сте прехвърлили на друг субект изключително право за посредничество.
В случай, че сте направили това и сключите договор с нас, прочетете отново тази извадка от нашия договор:

Чл.9/3/ Налице е осъществено посредничество винаги, когато в срока на действие на настоящия договор и до една година след прекратяването му, Възложителят е сключил предварителен или окончателен договор с купувач на имота, за който Страните са подписали Протокол по чл.3, ал.1, т. 2 за извършен оглед, и независимо от цената, на която Възложителя – продавач е продал имота си на купувача.

Нашият договор предлага не изключително право за посредничество и не Ви ограничава да наемате други посредници.