Кога и как ще платя дължимата по договора сума за посредничество?

Възнаграждение се дължи само при осъществено посредничество.
Вижте цитат от нашия договор.

Чл.9(4) Възнаграждението се изплаща на Посредника при подписването на предварителния договор за покупка-продажба на имота, а когато такъв не се сключва от Възложителя – купувач и Продавача, в деня на сключване на окончателния договор за покупко-продажба на имота.
Възнаграждението се изплаща по начин, определен от държавата.