Macedonian

Центар за персонално опслужување на клиенти

Категорија на клиентот: ПРОДАВАЧ НА ИМОТ

Предлагани услуги: НАОЃАЊЕ НА КУПУВАЧИ ЗА ИМОТОТ

„Halkidiki Greece” lтd извршува посредување, кое се изразува во следната бизнис дејност во корист на сопственикот на имотот:

НАОЃАЊЕ НА КУПУВАЧ И КОМПЛЕТНА ПОМОШ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ИМОТОТ“

Почитувани клиенти!

Оваа услуга е наменета за сопственици на имоти покрај брегот на Халкидики. Предметот на услугата се недвижни имоти од сите категории.

За да ја користите оваа услуга, неопходно е:

 • да поседувате документи за Вашите права врз имотот и да доставите нивна копија ако биде побарана
 • да ја нарачате услугата со пополнување на формуларот за огласување на имот
 • да ја испратите понудата во нашиот Центар за опслужување на клиенти според наведениот начин.

Вашата понуда ќе започнеме да ја обработуваме откако ќе биде одобрена од управниот орган. Одобрувањето се извршува до 24 часа по потврдување на нејзното примање во центарот. Ќе бидете известени за тоа на наведената од Вас електронска пошта. Во тоа известување ќе примите дополнителна информација.

Огласувањето на Вашиот имот во нашата интернет страна, неговото промовирање во нашите меѓународни маркетинг програми и пред персонални клиенти, ќе се изврши во рамките на три работни дена.

Ние градиме односи со клиентите, на начин кој ги гарантира правата и задолженијата на двете страни.

Ве молиме, прочитајте ги внимателно нашиот договор за посредување и рубриката „Често поставувани прашања“

Категорија на клиентот: КУПУВАЧ НА ИМОТ

Предлагани услуги: НАОЃАЊЕ НА ИМОТИ ЗА КУПУВАЊЕ

„Halkidiki Greece” lтd извршува посредување, кое се изразува во следната бизнис дејност во корист на клиентот:

НАОЃАЊЕ НА ИМОТ И КОМПЛЕТНА ПОМОШ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ИМОТОТ“

Почитувани клиенти!

Оваа услуга е наменета за сите наши клиенти, независно од нивната националност, место на живеење и јазик на комуникација.

Предметот на услугата се недвижни имоти од сите категории

За да ја користите оваа услуга, неопходно е:

 • да ја нарачате услугата со пополнување на формуларот за огласување на имот
 • да ја испратите понудата во нашиот Центар за опслужување на клиенти според наведениот начин.

Вашата понуда ќе започнеме да ја обработуваме откако ќе биде одобрена од управниот орган. Одобрувањето се извршува до 24 часа по потврдување на нејзното примање во центарот. Ќе бидете известени за тоа на наведената од Вас електронска пошта. Во тоа известување ќе примите дополнителна информација.

Ние градиме односи со клиентите, на начин кој ги гарантира правата и задолженијата на двете страни.

Ве молиме, прочитајте ги внимателно нашиот договор за посредување и рубриката „Често поставувани прашања“

Категорија на клиентот: ЛИЦЕ, КОЕ ИМА КУПЕНО ИМОТ СО ПОСРЕДУВАЊЕ НА HALKIDIKI GREECE” Lтd

Предлагани услуги: РЕНОВИРАЊЕ НА КУПЕНИОТ ИМОТ

„Halkidiki Greece” lтd извршува посредување, кое се изразува во следната бизнис дејност во корист на клиентот:

РЕНОВИРАЊЕ НА КУПЕНИОТ НЕДВИЖЕН ИМОТ

Почитувани клиенти!

Оваа услуга е наменета за сопствениците кои имаат купено имот со посредување на HALKIDIKI GREECE” Lтd

Предмет на услугата е реновирање од името на Сопоственикот, во негова корист и во однос на купениот имот

Овие дејности детално се опишуваат во договор.
Материјалите се по избор на клиентот.
Опремувањето е по каталог или со нарачка.
Роковите за изведување се кратки.
Високиот квалитет е гарантиран.
Присуството на сопственикот не е неопходно

Договорот се склучува пред да биде склучена зделката за купување на имотот пред нотар, и е правосилен по впишувањето на сопственоста во имотниот регистар.

Ние градиме односи со клиентите, на начин кој ги гарантира правата и задолженијата на двете страни.

Ве молиме, прочитајте ги внимателно нашиот договор за посредување и рубриката „Често поставувани прашања“

Статус на клиентот: ЛИЦЕ, КОЕ ИМА КУПЕНО ИМОТ СО ПОСРЕДУВАЊЕ НА HALKIDIKI GREECE” Lтd

Предлагани услуги: ОДРЖУВАЊЕ НА КУПЕНИОТ ИМОТ

„Halkidiki Greece” lтd извршува посредување, кое се изразува во следната бизнис дејност во корист на клиентот:

ОДРЖУВАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Почитувани клиенти!

Оваа услуга е наменета за сопствениците кои имаат купено имот со посредување на HALKIDIKI GREECE” Lтd

Нашата Агенција ќе ги извршува периодично од Ваше име и во Ваша корист следните дејности кои се однесуваат на купениот од Вас имот:

 1. Претставништво на Сопственикот пред државните и општинските органи
 2. Примање, обработување и одговор на кореспонденцијата која е адресирана од тие органи до Сопственикот на имотот.
 3. Претставништво на Сопственикот пред заедничката сопственост во зградата, ако има таква
 4. Организирање и плаќање на редовните и тековните трошоци, кои произлегуваат од сопственоста и од користењето на имотот, како и нивното сметководење.
 5. Периодична проверка на исправноста и на состојбата на инфраструктурата на имотот и доставување на извештај до Сопственикот
 6. Дополнителни платени дејности
  • Чистење на имотот по нарачка
  • Одржување на ентериерот и екстериерот на имотот
  • Сезонска профилактика на имотот

Претставувањето на сопственикот се извршува со ополномоштување.

Ние градиме односи со клиентите, на начин кој ги гарантира правата и задолженијата на двете страни.

Ве молиме, прочитајте ги внимателно нашиот договор за посредување и рубриката „Често поставувани прашања“

Статус на клиентот: ЗАКУПОДАВАЧ

Предлагани услуги: НАОЃАЊЕ НА ИЗНАЈМУВАЧИ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ

„Halkidiki Greece” lтd извршува посредување, кое се изразува во следната бизнис дејност во корист на клиентот:

НАОЃАЊЕ НА ИЗНАЈМУВАЧИ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА ТУРИСТИЧКА СЕЗОНА

Почитувани клиенти!

Оваа услуга е наменета за сопственици на имоти покрај брегот на Халкидики. Предмет на наемните односи може да биде целиот имот или негови делови.

За да ја користите оваа услуга, неопходно е:

 • да поседувате документ за Вашите права врз имотот и да го доставите ако биде побарано
 • недвижниот имот да е воведен во експлоатација и да функционира како место за сместување
 • да се наоѓа во близина на морето
 • инфраструктурата во имотот /водовод, канализација, електрична инсталација и електро уреди/ да функционираат нормално и да се безбедни за клиентите
 • состојбата на имотот, зградата во која се наоѓа имотот и околината да се одржувани
 • опремата да обезбедува нормален комфорт и да одговара на санитарните и хигиенски норми на живеење
 • да има согласност за одредување на динамички, флексибилни и конкурентни цени за целата сезона од мај до крајот на октомври.
 • да има согласност за користење на резервација преку нашата интернет страна • да има согласност за начинот на плаќање
 • да има согласност за склучување на договор • да ја нарачате услугата со пополнување на формуларот за огласување на имот
 • да ја испратите понудата во нашиот Центар за опслужување на клиенти според наведениот начин

Вашата понуда ќе започнеме да ја обработуваме откако ќе биде одобрена од управниот орган. Одобрувањето се извршува до 24 часа по потврдување на нејзното примање во центарот. Ќе бидете известени за тоа на наведената од Вас електронска пошта. Во тоа известување ќе примите дополнителна информација.

Ние градиме односи со клиентите, на начин кој ги гарантира правата и задолженијата на двете страни.

Ве молиме, прочитајте ги внимателно нашиот договор за посредување и рубриката „Често поставувани прашања“

Категорија на клиентот: ЗАКУПОДАВАЧ

Предлагани услуги: НАОЃАЊЕ НА ИЗНАЈМУВАЧИ

„Halkidiki Greece” lтd извршува посредување, кое се изразува во следната бизнис дејност во корист на клиентот:

НАОЃАЊЕ НА ИЗНАЈМУВАЧ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНА ДЕЈНОСТ ВО ИМОТОТ И КОМПЛЕТНА ПОМОШ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ

Почитувани клиенти!

Оваа услуга е наменета за сопственици на имоти покрај брегот на Халкидики. Предмет на наемните односи може да биде целиот имот или негови делови.

Предмет на услугата се имоти од следните категории:

 • места за сместување
 • ресторани
 • кафе барови
 • барови
 • продавници
 • трговски површини
 • локации покрај морето

За да ја користите оваа услуга, неопходно е:

 • да ја нарачате услугата со пополнување на формуларот за огласување на понуда
 • да ја испратите понудата во нашиот Центар за опслужување на клиенти според наведениот начин.

Вашата понуда ќе започнеме да ја обработуваме откако ќе биде одобрена од управниот орган. Одобрувањето се извршува до 24 часа по потврдување на нејзното примање во центарот. Ќе бидете известени за тоа на наведената од Вас електронска пошта. Во тоа известување ќе примите дополнителна информација.

Ние градиме односи со клиентите, на начин кој ги гарантира правата и задолженијата на двете страни.

Ве молиме, прочитајте ги внимателно нашиот договор за посредување и рубриката „Често поставувани прашања“

Категорија на клиентот: ИЗНАЈМУВАЧ

Предлагани услуги: НАОЃАЊЕ НА ИМОТИ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ

„Halkidiki Greece” lтd извршува посредување, кое се изразува во следната бизнис дејност во корист на клиентот:

НАОЃАЊЕ НА ИМОТ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ СО ЦЕЛ ИЗВРШУВАЊЕ НА КОНКРЕТНА ДЕЈНОСТ

Почитувани клиенти!

Оваа услуга е наменета за сите наши клиенти, кои бараат имот за изнајмување со одредена цел, на брегот на Халкидики.

Предмет на услугата се имоти од следните категории:

 • места за сместување
 • ресторани
 • кафе барови
 • барови
 • продавници
 • трговски површини
 • локации покрај морето

За да ја користите оваа услуга, неопходно е:

 • да ја нарачате услугата со пополнување на формуларот за огласување на понуда
 • да ја испратите понудата во нашиот Центар за опслужување на клиенти според наведениот начин.

Вашата понуда ќе започнеме да ја обработуваме откако ќе биде одобрена од управниот орган. Одобрувањето се извршува до 24 часа по потврдување на нејзното примање во центарот. Ќе бидете известени за тоа на наведената од Вас електронска пошта. Во тоа известување ќе примите дополнителна информација.

Ние градиме односи со клиентите, на начин кој ги гарантира правата и задолженијата на двете страни.

Ве молиме, прочитајте ги внимателно нашиот договор за посредување и рубриката „Често поставувани прашања“

Често поставувани прашања

Договор за посредување при купување на недвижен имот

Pdf

PDF icon cont-mk.pdf PDF icon faq-mk.pdf PDF icon serv-01-mk.pdf PDF icon serv-02-mk.pdf PDF icon serv-03-mk.pdf PDF icon serv-04-mk.pdf PDF icon serv-05-mk.pdf PDF icon serv-06-mk.pdf PDF icon serv-07-mk.pdf